سرویس های
یک ماهه
256
Mon-256-1G
9.000
تومان
Mon-256-2G
12.000
تومان
Mon-256-4G
20.000
تومان

سرویس های
یک ماهه
512
Mon-512-1G
12.000
تومان
Mon-512-2G
16.000
تومان
Mon-512-4G
25.000
تومان
Mon-512-10G
48.000
تومان

سرویس های
یک ماهه
1024
Mon-1024-1G
15.000
تومان
Mon-1024-2G
19.000
تومان
Mon-1024-5G
30.000
تومان
Mon-1024-10G
50.000
تومان

سرویس های
یک ماهه
2048
Mon-2048-1G
18.000
تومان
Mon-2048-2G
22.000
تومان
Mon-2048-5G
35.000
تومان
Mon-2048-10G
58.000
تومان

سرویس های
یک ماهه
نامحدود
Mon-256-U
60.000
تومان
Mon-512-U
115.000
تومان
Mon-1024-U
210.000
تومان
Mon-2048-U
400.000
تومان

سرویس های
سه ماهه
3Mon-256-12G
55.000
تومان
3Mon-256-30G
120.000
تومان
3Mon-512-12G
70.000
تومان
3Mon-512-30G
135.000
تومان

سرویس های
سه ماهه
3Mon-1024-12G
75.000
تومان
3Mon-1024-30G
142.000
تومان
3Mon-2048-12G
98.000
تومان
3Mon-2048-30G
165.000
تومان

سرویس های
سه ماهه
پرحجم
3Mon-1024-100G
300.000
تومان
3Mon-2048-100G
350.000
تومان

سرویس های
شش ماهه
6Mon-256-50G
175.000
تومان
6Mon-256-100G
318.000
تومان
6Mon-512-50G
240.000
تومان
6Mon-512-100G
350.000
تومان

سرویس های
شش ماهه
6Mon-1024-50G
290.000
تومان
6Mon-1024-100G
380.000
تومان
6Mon-2048-50G
340.000
تومان
6Mon-2048-100G
430.000
تومان

تعرفه
ترافیک مازاد
D-1G-A
7.000
تومان
D-3G-A
15.000
تومان
D-5G-A
21.000
تومان
D-10G-A
35.000
تومان

تعرفه
ترافیک مازاد
D-20G-A
60.000
تومان
D-30G-A
80.000
تومان
D-50G-A
105.000
تومان

سرویس شبانه


سرویس شبانه از ساعت 1 الی 6 بامداد به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد


انتقال سریع به بالا top_button